ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΕΑ ΙΔΟΥ...
1/12: Τα σύγχρονα αξιώματα της επιστήμης είναι τρία και έχουν ελληνική καταγωγή κατά τον πατέρα της κυματομηχανικής Ervin Schröndinger βραβείο Νομπέλ... 2/12: Ο Πλάτων στον Παρμενίδη με αξιώματα και Ορθό Λόγο αποδεικνύει νοητικά την αντικειμενική πραγματικότητα ως ενιαία... 3/12: Παρμενίδης. Πατέρας της λογικής, του Ορθού Λόγου, θεωρείται ο γνωστός μας φιλόσοφος ο Ελεάτης Παρμενίδης. «Το γαρ αυτό νοείν έστι τε και είναι». Δηλαδή αυτό που νοούμε υπάρχει και ταυτίζεται με το υπάρχον το νοητό... 4/12: Παρμενίδης.«ταυτόν δ’ εστίν νοείν τε και ούνεκεν έστι νόημα, Ου γαρ άνευ του εόντος, εν ω πεφατισμένον εστίν Ευρήσεις το νοείν, ουδέν γαρ εστίν ή έσται Άλλο πάρεξ του εόντος... 5/12: Παρμενίδης. Η βασική αρχή του Παρμενίδη συνοψίζεται λοιπόν στη φράση ότι το είναι διαφέρει εντελώς από το μη είναι, διότι το πρώτο έχει ύπαρξη... 6/12: Παρμενίδης. Είναι ακόμη το Ον «άναρχον και άπαυστον» διότι δι’ αυτό δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος, δεν υπόκειται εις κίνησιν, διότι κείται πάντοτε μέσα εις τον εαυτόν του... 7/12: Νεοπλατωνισμός. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη του Ενός το οποίο αποτελεί την αρχή και την αιτία των πάντων... 8/12: Νεοπλατωνισμός. Το πρώτο που δημιουγείται από το Εν είναι ο Νους, ο οποίος είναι ταυτόχρονα νοητό, νόηση και νοητικό ή νοερόν (αντικείμενο, ενέργεια και υποκείμενο της νόησης ή, κατά έναν άλλο διαχωρισμό, Ένα Ον-Ουσία, ζωή και καθαυτό νους)... 9/12: Κέλσος. Ο ΄΄Αληθής Λόγος΄΄ είναι μνημειώδες έργο αποδεικτικής λογικής απέναντι στο δόγμα, δηλαδή πως με μια δομημένη αποδεικτική και εννοιολογική συγκρότηση ο Κέλσος ανατρέπει το μονοδιάστατο χριστιανικό δόγμα αυθαίρετο χωρίς ακριβή εννοιολογία λέξεων, τον μεταφορικό λόγο,... 10/12: Κέλσος. Για τον Κέλσο οι Χριστιανοί είναι οι εχθροί της επιστήμης αφού ότι επιστημονικό που αντιτίθεται στα χριστιανικά δόγματα εξ’ ορισμού απορρίπτεται. Αργότερα ο Πορφύριος φαίνεται να τους κατηγορεί με τον ίδιο τρόπο για μια «άλογη και αβασάνιστη πίστην» και ο Ιουλιανός αναφωνεί, «Δεν υπάρχει τίποτε στη φιλοσοφία σας εκτός από μια λέξη. Πίστευε!»... 11/12: Κέλσος. Β Περί θανάτου και ανάστασης νεκρού. Πως ορίζεται ο θάνατος και πως η ανάσταση. Θάνατος κάποιου σημαίνει ότι δεν θα αναστηθεί ποτέ. Όταν αναστηθεί και επανέλθει στη ζωή σημαίνει δεν πέθανε... 12/12: Κέλσος. Ε Ο Θεός και ο υιός του Θεού ούτε ποτέ κατέβησαν στη γη ούτε μπορεί ποτέ να κατεβούν γιατί παύουν να είναι θεοί. Στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούν να ζήσουν θεοί, γιατί τότε δεν είναι θεοί αλλά άνθρωποι...

ΒΙΝΤΕΟ-ΜΟΥΣΙΚΗ